Verder naar pagina-inhoud

Juridische voorwaarden

1. Identificatie en toegang

Deze website www.galeriedior.com (de “Website”) wordt gepubliceerd door Christian Dior Couture, een Franse naamloze vennootschap (société anonyme) met een raad van bestuur en een aandelenkapitaal van 291.125.408 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 612 035 832, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op 30, avenue Montaigne, 75008 Paris - Telefoonnummer: +33 (0) 1 40 73 73 73; e-mailadres: contactdioreu@dior.com; btw-nummer: FR 37 612035832.

De voorzitter van de raad van bestuur van Christian Dior Couture en directeur publicaties is mevrouw Delphine ARNAULT.

De Website wordt gehost door de firma Digital Ocean, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 101 Avenue of the Americas, New York 10013, telefoonnummer: +1 347-903-7918.

De toegang tot de Website en het gebruik van de inhoud ervan vinden plaats in het kader van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Door zich toegang te verschaffen tot de Website en erop te surfen, aanvaardt de internetgebruiker zonder enig voorbehoud de volgende voorwaarden.

2. Intellectueel eigendom

2.1. Eigendom

Christian Dior Couture heeft de domeinnaam van de Website in eigendom.

De Website in zijn geheel, evenals de elementen daarin opgenomen (in het bijzonder: teksten, boomstructuren, software, animaties, foto’s, video’s, illustraties, diagrammen, grafische representaties, logo’s enz.) vormen intellectueel eigendom beschermd door de artikelen L. 111-1 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom. Ze zijn het exclusieve eigendom van Christian Dior Couture, die als enige het recht heeft om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, evenals de daarmee verband houdende persoonlijkheidsrechten, merken, modellen, intellectuele werken, software, databases, interpretaties en afbeeldingen van personen, hetzij als origineel eigendom, hetzij krachtens een licentie of een uitdrukkelijke machtiging.

2.2. Sancties

Het gebruik van de gehele of een gedeelte van de Website, met name door downloaden, reproductie, transmissie, weergave of uitzending voor andere doeleinden dan voor persoonlijk en privégebruik van de internetgebruiker voor niet-commerciële doeleinden, is strikt verboden. Schending van de rechten van Christian Dior Couture stelt de auteur ervan bloot aan de sancties waarin is voorzien zowel door de Code de la Propriété Intellectuelle, met name wegens schending van het auteursrecht (artikel L. 335-1 en volgende) en van het merkenrecht (artikel L. 716-1 en volgende), als door het Burgerlijk Wetboek wegens burgerlijke aansprakelijkheid (artikel 9, artikelen 1382 en volgende).

2.3. Hyperlinks

Het creëren van hyperlinks naar webpagina's of elementen van de website is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Christian Dior Couture, die op elk moment kan worden ingetrokken. Alle websites met een hyperlink naar de Website of naar een van de onderdelen ervan vallen niet onder de controle van Christian Dior Couture en Christian Dior Couture wijst daarom alle verantwoordelijkheid af (met name redactionele verantwoordelijkheid) met betrekking tot de toegang tot en de inhoud van deze websites.

3. Aansprakelijkheid

Christian Dior Couture stelt alles in het werk om naar beste vermogen de juistheid en de actualisering van de op de website gepubliceerde informatie te waarborgen, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Christian Dior Couture kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld; deze informatie vormt geen garantie of verbintenis van Christian Dior Couture ten opzichte van de internetgebruiker.

In het bijzonder, zal Christian Dior Couture niet aansprakelijk worden gesteld voor:

- elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de Website

- schade als gevolg van computerinbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de op de Website ter beschikking gestelde informatie

- en meer in het algemeen, eventuele schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen hiervan, veroorzaakt door iemands toegang tot de Website of onvermogen tot toegang, evenals het gebruik van de Website en/of de erkenning gegeven aan informatie die direct of indirect afkomstig is van deze laatste.

Christian Dior Couture maakt gebruik van middelen om de veiligheid te waarborgen van bestanden die zijn samengesteld uit persoonsgegevens die op de Website zijn verzameld. Er wordt echter aan herinnerd dat Christian Dior Couture de risico's in verband met de werking van Internet niet beheerst en de aandacht van de Internetgebruikers vestigt op het bestaan van mogelijke risico's in termen van vertrouwelijkheid van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.

4. Wijzigingen aan verklaringen

Christian Dior Couture informeert internetgebruikers die de Website raadplegen, dat deze algemene voorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door ze online te plaatsen en worden geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door elke internetgebruiker die zich toegang verschaft tot de Website nadat ze online zijn geplaatst.

5. Geschillen

De huidige vermeldingen zijn opgesteld in overeenstemming met de Franse wet en in het bijzonder met de bepalingen van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004, voor het vertrouwen in de digitale economie en van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking tot de verwerking van gegevens, de bestanden en de vrijheden, alsmede met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Franse rechtbanken zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Website, behoudens andersluidende bepalingen die voortvloeien uit Verordening Nr. 44/2001 van 20 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I).

Voor elke vraag die de internetgebruiker zou kunnen hebben met betrekking tot het gebruik van de Website en/of deze voorwaarden, of voor elk verzoek dat hij/zij zou willen richten aan Christian Dior Couture, kan hij/zij een bericht sturen in de rubriek “CONTACT” van de Website en/of een e-mail sturen naar het volgende adres: contact@galeriedior.com.

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws van La Galerie.

Titel

Er ging iets verkeerd. Probeer het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de nieuwsbrief van La Galerie Dior. We houden u op de hoogte!