Verder naar pagina-inhoud

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden van online verkoop (hierna de “Algemene Verkoopvoorwaarden” genoemd)

Voorlopig artikel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tussen:

De onderneming Christian Dior Couture, naamloze vennootschap met een kapitaal van 291.125.408 euro, met hoofdkantoor te 30 Avenue Montaigne, 75008 Parijs, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 612 035 832 - Telefoon: +33 (0)1 40 73 73 73; e-mailadres: contactdioreu@dior.com; btw-nummer FR 37 612035832 (hierna “Christian Dior Couture” genoemd),

En

Elke persoon die individuele tickets koopt voor toegang tot La Galerie Dior met of zonder een rondleiding (het/de ‘Ticket(s)’) op de website billetterie.galeriedior.com (hierna “Website” genoemd).

Het is verplicht om de Tickets te bestellen op de Website of aan de kassa van La Galerie Dior.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op (i) verkopen via partners, of (ii) bulkverkoop van Tickets.

1. Toepassingsgebied en aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Tickets die via de Website of aan de kassa van La Galerie Dior worden verkocht.

La Galerie Dior probeert de geschiedenis van het modehuis, dat in 1946 werd opgericht, te presenteren, aan de hand van creaties van Christian Dior en de verschillende creatief directeuren die hem tot op heden zijn opgevolgd. De Tickets geven de Klant recht op een of meerdere bezoeken aan La Galerie Dior, onder de hieronder beschreven voorwaarden.

De Tickets worden verkocht aan individuele eindklanten, die handelen voor strikt persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële activiteiten, waardoor wederverkopers of tussenpersonen die handelen in naam en voor rekening van wederverkopers (hierna de “Klant(en)” of “u” genoemd) worden uitgesloten.

Dienovereenkomstig bevestigt en verklaart de Klant dat hij/zij handelt als consument en niet van plan is om de Tickets door te verkopen voor commerciële doeleinden.

De Klant verklaart ook dat hij/zij de wettelijke bevoegdheid heeft om verplichtingen aan te gaan op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden op de volgende manier ter kennis van de Klanten gebracht en door hen aanvaard:

- Bij de aankoop van (een) Ticket(s) op de Website moet de Klant aangeven dat hij/zij akkoord gaat met de geldende Algemene Verkoopvoorwaarden door op de knop “Betalen en een bestelling plaatsen” te klikken. De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen vóór en tijdens het bevestigen van de aankoop worden ingezien.

- Bij aankoop van (een) Ticket(s) aan de kassa van La Galerie Dior, kan de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden lezen die daar worden weergegeven. De aankoop van (een) Ticket(s) aan de kassa door de Klant impliceert zijn/haar onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Christian Dior Couture kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden bijwerken en wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van Tickets zijn de voorwaarden die gelden op het moment dat de verkoopovereenkomst wordt gesloten.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, die op de Website worden verzameld, door Christian Dior Couture, raden we de Klant aan om het Privacybeleid op de website te lezen: https://www.dior.com/nl_nl/fashion/persoonsgegevens#privacyverklaring.

2. Kenmerken van de Tickets

Elk Ticket geeft de Klant toegang tot La Galerie Dior, met of zonder een rondleiding, op een bepaalde datum en gedurende een bepaald tijdslot van dertig (30) minuten.

Het aantal Tickets per bestelling en per Klant is beperkt tot 6.

Als de Klant meerdere Tickets koopt, kan hij/zij zich laten vergezellen door bezoekers van zijn/haar keuze.

De Tickets hebben een tijdstempel en zijn alleen geldig voor de aangegeven datum en tijd. Als een Klant La Galerie Dior verlaat, kan hij/zij daarna niet weer naar binnen.

Toegang tot La Galerie Dior is afhankelijk van verificatie van de geldigheid van het Ticket en een document waaruit blijkt dat men recht heeft op een gereduceerd tarief of gratis toegang, zoals van toepassing. Het Ticket heeft een barcode en wordt gecontroleerd door de controleurs met barcodescanners. De Klant (en elke bezoeker namens wie de Klant een Ticket heeft gekocht, indien van toepassing) moet de barcode laten zien, ofwel op zijn/haar smartphone of als papieren versie (door een afdruk in A4-formaat van het Ticket met de barcode te maken), en ervoor zorgen dat deze voldoende leesbaar is, of het bij de kassa gekochte Ticket laten zien in geval van aankoop bij de kassa. Elk Ticket dat gedeeltelijk is afgedrukt, vuil, beschadigd of onleesbaar is, wordt niet geaccepteerd en wordt als ongeldig beschouwd. Klanten en bezoekers moeten hun Ticket gedurende hun bezoek aan La Galerie Dior zorgvuldig bewaren.

Elk Ticket bevat de volgende informatie:

- naam en/of logo van La Galerie Dior;

- de voor- en achternaam van de Klant (alleen voor Tickets die op de Website zijn gekocht);

- datum en tijdstip van het bezoek;

- datum van aankoop van het Ticket;

- tarief in euro, exclusief belastingen;

- barcode die validatie mogelijk maakt bij de ingang van La Galerie Dior;

- ticket- en mapnummer toegewezen door het computersysteem.

3. Informatie over de bestellingen

Tickets kunnen worden besteld via de Website of aan de kassa van La Galerie Dior.

De beschikbare talen voor bestellingen op de Website zijn Frans en Engels. De talen die worden gebruikt voor bestellingen bij de kassa van La Galerie Dior zijn Frans en Engels.

3.1 Bestellingen geplaatst op de Website

3.1.1 Selectie van Tickets door de Klant

Op de Website selecteert de Klant het aantal Tickets dat hij/zij wenst te bestellen, voert deze in en bevestigt ze, binnen de grenzen van de hoeveelheden zoals aangegeven in artikel 2 hierboven; de Tickets worden toegevoegd aan zijn/haar “Winkelwagen”.

De Klant kan online wijzigingen aanbrengen aan zijn/haar “Winkelwagen” met de geselecteerde Tickets, een eerder geselecteerd Ticket verwijderen, de bestelde hoeveelheden wijzigen of zelfs een Ticket toevoegen door op de betreffende items in zijn/haar “Winkelwagen” te klikken.

3.1.2 Bevestiging van de bestelling

De Klant moet de informatie verstrekken die nodig is om de bestelling te plaatsen:

- e-mailadres;

- achternaam en voornaam;

- titel;

- selectie van betaalmethode en betaalgegevens.

Nadat al deze informatie correct is ingevoerd en bevestigd, wordt de prijs van de bestelling (zoals gedefinieerd in artikel 5 hieronder) automatisch weergegeven.

De Klant moet de juistheid van zijn/haar keuze controleren voordat hij/zij zijn/haar bestelling bevestigt.

De bestelgegevens van de Klant worden vervolgens opnieuw samengevat voor een laatste controle.

Door op de knop “Betalen en bestelling plaatsen” te klikken, plaatst de Klant een bindende bestelling voor het/de Ticket(s) in zijn/haar Winkelwagen.

De Klant kan pas een bestelling plaatsen nadat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het Privacybeleid heeft erkend en aanvaard door op de knop “Bestelling plaatsen en betalen” te klikken.

3.1.3 Bevestiging van de bestelling door Christian Dior Couture

Zodra de stappen vermeld in artikel 3.2.2 hierboven zijn voltooid, wordt een ontvangstbevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant gestuurd. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1126 van het Franse Burgerlijk Wetboek accepteert de Klant het gebruik van e-mail voor de bevestiging door Christian Dior Couture van de inhoud van zijn/haar bestelling. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt deze ontvangstbevestiging van de bestelling geen aanvaarding in van de bestelling van de Klant.

De verkoopovereenkomst wordt als gesloten beschouwd wanneer de Klant een afzonderlijke e-mail van Christian Dior Couture heeft ontvangen met daarin een link naar het/de Ticket(s) in pdf-formaat.

Bij betaling per creditcard komt de koopovereenkomst tot stand op het moment dat de creditcard van de Klant wordt gedebiteerd volgens de voorwaarden van artikel 6, die in deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld, zelfs als de creditcard van de Klant wordt gedebiteerd vóór de verzending van het/de Ticket(s) of vóór de acceptatie die op een andere manier tot uitdrukking wordt gebracht.

In geval van betaling met Apple Pay, Apple Pay express, WeChat Pay of AliPay zoals voorzien in de voorwaarden van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn gesloten wanneer de Klant zijn/haar bestelling bevestigt op de betreffende Website of app.

De ontvangstbevestiging van de bestelling vermeldt het bestelnummer, het totaalbedrag van de bestelling, de essentiële kenmerken en de hoeveelheid en prijs van het/de gekochte Ticket(s).

Deze ontvangstbevestiging bevat een link naar de Algemene Verkoopvoorwaarden.

3.1.4 Bewijs van de bestelling

In het algemeen wordt tussen Christian Dior Couture en de Klant uitdrukkelijk overeengekomen dat e-mails tussen de partijen als geldig worden beschouwd, in het bijzonder met betrekking tot de aard en de datum van de bestelling.

Bovendien bewaart Christian Dior Couture, overeenkomstig artikel L. 213-1 van de Franse consumentenwet, de elementen met betrekking tot elke bestelling voor een bedrag gelijk aan of hoger dan honderdtwintig (120) euro voor een periode van tien (10) jaar en stelt deze ter beschikking van de Klant op eenvoudig verzoek gestuurd door deze laatste naar contact@galeriedior.com of La Galerie Dior – 11 rue François Ier - 75008 Parijs.

Het wordt echter aanbevolen dat de Klant ook een kopie bewaart (in elektronisch en/of papieren formaat) van de elementen met betrekking tot zijn/haar bestelling.

3.2 Bestellingen aan de kassa van La Galerie Dior

Het verkoopcontract van het Ticket komt tot stand doordat de Klant het bedrag van zijn/haar aankoop aan de kassa van La Galerie Dior betaalt. De prijzen van de Tickets worden weergegeven aan de kassa van La Galerie Dior.

Het/de gekochte Ticket(s) zal/zullen na betaling aan de Klant worden overhandigd bij de kassa van La Galerie Dior.

4. Terugbetaling, annulering en omruiling

Tickets kunnen niet worden geruild of terugbetaald, zelfs als een gekocht Ticket niet is gebruikt, behalve in het geval van annulering door de dienst van Christian Dior Couture.

5. Prijs van de Tickets – Facturatie

De prijzen die op de Website en aan de kassa van La Galerie Dior worden weergegeven zijn in Euro's (€) en inclusief alle belastingen.

De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op de datum van de bestelling.

Zonder afbreuk te doen aan de bestellingen die al door de Klant zijn geplaatst, behoudt Christian Dior Couture zich het recht voor om de prijzen van de Tickets op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De aanbiedingen en prijzen vermeld op de Website en aan de kassa van La Galerie Dior zijn geldig binnen de limiet van de beschikbare plaatsen.

6. Betalingsvoorwaarden

De Klant kan zijn/haar aankopen betalen met een creditcard of bankpas. Betalingen worden geaccepteerd met kaarten zoals ‘CB’, Visa©, MasterCard©, American Express©, Diners©, JCB©, Discover© - en kunnen ook worden gedaan via Apple Pay©, WeChat Pay© en AliPay©. Het is noodzakelijk dat kaarten die zijn uitgegeven door banken buiten Frankrijk internationale bankkaarten zijn.

Na validatie van de bankgegevens door de Klant op de Website, krijgt deze toegang tot een beveiligde server die in SSL-modus (128 bits) werkt.

De transactie wordt dan door de Klant uitgevoerd volgens de veiligheidsnormen van het bankwezen. De authenticatie is voor elke bank specifiek. Door zijn/haar bankpasnummer en/of bankgegevens op de Website aan Christian Dior Couture mee te delen, aanvaardt de Klant, vooraf en onvoorwaardelijk, dat Christian Dior Couture de beveiligde transactie uitvoert en geeft hij/zij bij voorbaat toestemming aan zijn/haar bank om zijn/haar rekening te debiteren op basis van de door Christian Dior Couture verzonden gegevens of verklaringen, zelfs bij gebrek aan facturen die manueel ondertekend zijn door de houder van de gebruikte bankpas.

Het verkoopcontract komt tot stand op het moment dat de creditcard van de Klant wordt gedebiteerd, indien deze debitering plaatsvindt voordat de bevestigingsmail door Christian Dior Couture verstuurd wordt.

De betaling van de aankopen van de Klant aan de kassa van La Galerie Dior kan ook contant worden gedaan.

7. Voorwaarden voor toegang tot La Galerie Dior en huishoudelijk reglement

De Klanten en hun bezoekers moeten zich houden aan de bezoekregels en voorschriften van La Galerie Dior.

De Klant erkent en aanvaardt dat er in het kader van de Covid-19 pandemie gezondheidsmaatregelen kunnen worden opgelegd in en rond La Galerie Dior, en verbindt zich ertoe deze zonder voorbehoud na te leven. Indien de Klant nalaat dit te doen, kan hem/haar en/of de bezoekers die hem/haar vergezellen de toegang worden ontzegd of van het terrein van La Galerie Dior worden verwijderd, zonder enige restitutie.

Als een Klant La Galerie Dior verlaat, kan hij/zij daarna niet weer naar binnen.

8. Privacybescherming

Voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken die op de Website worden verzameld, verwijzen we u naar ons Privacybeleid op https://www.dior.com/nl_nl/fashion/persoonsgegevens.

U kunt zich registreren op de bel-me-niet-lijst die beschikbaar is op http://www.bloctel.gouv.fr.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant mag de Website niet reproduceren, weergeven of aanpassen, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot elk product of element van Christian Dior Couture, zoals merken, illustraties, foto's, afbeeldingen, modellen en logo's, al dan niet gedeponeerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Christian Dior Couture.

Eventuele volledige of gedeeltelijke reproductie, downloads, wijziging of gebruik van de handelsmerken, illustraties, afbeeldingen, foto’s, logo’s en ontwerpen van Christian Dior Couture voor direct of indirect commercieel gebruik en ongeacht op welk medium, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Christian Dior Couture, is strikt verboden.

Evenzo is elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikslicentie van de Website en, in het bijzonder, het gebruik van een van de onderdelen ervan (beschrijvingen, prijzen, gegevens, software, graphics, afbeeldingen, teksten, foto's, tools, enz.) voor de verkoop of enig ander direct of indirect commercieel gebruik, strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Christian Dior Couture.

Raadpleeg voor meer informatie de juridische kennisgeving op de website dior.com.

10. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L. 221-28, 12° van de Franse consumentenwet, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de aankoop op afstand van Tickets.

11. Diversen

Het feit dat Christian Dior Couture ervan afziet om op een bepaald moment de uitvoering van een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand van het recht om zich later op deze gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering te beroepen.

Indien een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen en de overige rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongewijzigd en van toepassing.

12. Beslechting van geschillen – Toepasselijk recht

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, behoudens andersluidende dwingende bepalingen zoals die voortvloeien uit de EG-verordening nr. 593/2008 van 17 juni 2008 betreffende het recht dat van toepassing is op contractuele verplichtingen (Rome I). Deze rechtskeuze heeft geen invloed op het recht van de Klant om te profiteren van de geldende regelgeving inzake consumentenbescherming in het land waar de Klant woont.

In het geval van problemen die zich voordoen bij de bestelling van Tickets of bij het bezoek aan La Galerie Dior, kan de Klant, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, trachten een minnelijke schikking te treffen met Christian Dior Couture en een beroep doen op de tussenkomst van het CMAP - Centrum voor bemiddeling en arbitrage te Parijs, de consumentenbemiddelaar onder wiens jurisdictie Christian Dior Couture valt.

Om een geschil aan de bemiddelaar voor te leggen, kan de Klant het formulier invullen op de CMAP-website: www.cmap.fr, tabblad “u bent: een consument”, zijn/haar verzoek per gewone of aangetekende post sturen naar CMAP Médiation Consommation, 39 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIJS, of een e-mail sturen naar consommation@cmap.fr. Ongeacht de manier waarop de zaak aan CMAP wordt voorgelegd, moet het verzoek van de Klant de volgende elementen bevatten om snel te kunnen worden verwerkt: zijn/haar postadres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals de naam en het adres van Christian Dior Couture, een korte uiteenzetting van de feiten en bewijs van de stappen die de Klant bij Christian Dior Couture heeft ondernomen voordat de zaak aan CMAP werd voorgelegd.

Het staat de Klant vrij om de optie van bemiddeling te aanvaarden of te weigeren en, in geval van bemiddeling, staat het elke partij vrij om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren. Bij gebrek aan een minnelijke schikking of keuze voor bemiddeling zullen alle geschillen die voortvloeien uit de algemene verkoopvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank volgens de regels die zijn vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Consumentenwetboek. De Klant kan een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbanken van (i) de woonplaats van Christian Dior Couture; of (ii) de woonplaats van de Klant.

Daarnaast biedt de Europese Commissie een online platform buitengerechtelijke geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Het e-mailadres van Christian Dior Couture is contactdioreu@dior.com.

Geen van beide partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn/haar verplichtingen indien deze niet-nakoming te wijten is aan onvoorziene omstandigheden of het optreden van een element dat overmacht vormt zoals gedefinieerd in de jurisprudentie van de rechtbanken, voornamelijk, maar niet beperkt tot, overstroming, brand, storm, gebrek aan grondstoffen, volledige of gedeeltelijke transportstaking.

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws van La Galerie.

Titel

Er ging iets verkeerd. Probeer het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de nieuwsbrief van La Galerie Dior. We houden u op de hoogte!